Zamówienia dostarcza

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem internetowym https://pierogipolskie.pl/ prowadzonym przez spółkę OTTO Sp. z o.o., 67-100, Nowe Żabno, ul. Nowosolska 4, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności i zarejestrowany pod numerem NIP: 9252130681, REGON: 380578807. Kontakt z Sprzedawcą można uzyskać: pod numerem telefonu: +48 504133100 (połączenie płatne zgodnie z normalnymi stawkami operatora osoby wykonującej połączenie) lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@pierogipolskie.pl lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem: https://pierogipolskie.pl/kontakt
2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.
3. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sklep Internetowy do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.
4. Wymagania techniczne: Do korzystania z usług realizowanych za pomocą adresu: https://pierogipolskie.pl/, niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu cookie.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie (Definicje):

1. SPRZEDAWCA – oznacza spółkę: OTTO Sp. z o.o., 67-100, Nowe Żabno, ul. Nowosolska 4, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności i zarejestrowany pod numerem NIP: 9252130681, REGON: 380578807.
2. UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza: umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Zamawiającego, Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, których szczegółowe wyliczenie podawane jest do wiadomości na stronie w trakcie składania zamówienia, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Sprzedawca może również zawrzeć Umowę Sprzedaży z Zamawiającym także poprzez zawarcie Porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Sprzedawcę lub Kupującego w formie wiadomości e-mail na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży.
3. ZAMAWIAJĄCY (zwany również KLIENTEM)– oznacza: pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zarejestrowała się na stronie https://pierogipolskie.pl/, oraz zaakceptowała Regulamin i dokonała Zamówienia.
4. UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna korzystająca ze strony https://pierogipolskie.pl/
5. TOWAR/ PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Zamawiającym a Sprzedawcą.
6. CENA – uwidoczniona na stronie https://pierogipolskie.pl/, w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek od towarów i usług) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Zamawiającego zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
7. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Zamawiającego wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty jakie zamierza kupić Zamawiający oraz dane Zamawiającego konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Zamawiającego. Każde zamówienie Klienta stanowi Ofertę.
9. KONTO – utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji.
10. LOGIN – adres e-mail podany przez Zamawiającego na etapie rejestracji na stronie https://pierogipolskie.pl/
11. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość zmiany Hasła.
12. INFOLINIA – telefoniczne centrum obsługi Użytkownika Sklepu, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00, pod nr tel. +48504133100.

3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówienia na Produkty w następujący sposób:
a) na stronie sklepu internetowego,
b) pocztą elektroniczną,
c) telefonicznie.
2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Zamawiającym a Sprzedawcą, następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
• Sprzedawca umożliwia Zamawiającemu złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

a) Zamawiający dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia.
b) Zamawiający posiadający Konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Zamawiającego może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Zamawiającego następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Zamawiającego nie będącego osobą fizyczną niezbędne jest także podanie danych firmy oraz numeru NIP.
c) Zamawiający wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy.
d) Zamawiający wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.
e) Zamawiający przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego. W przypadku Zamawiającego, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
f) Zamawiający przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Zamawiam i płacę”).
g) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
h) w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
4. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Zamawiającego wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Zamawiającego, bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Sprzedawca przesyła Zamawiającemu potwierdzenie warunków Umowy na podany adres e-mail.
5. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
6. Anulowanie zamówienia.
a) anulowania Zamówienia dokonuje się poprzez wysłanie wiadomości e-mail, zawierającej dane podane przy składaniu zamówienia tj. Imię i nazwisko, numer telefonu, adres.
b) w przypadku wysyłek kurierskich, anulowanie Zamówienia musi nastąpić nie później niż do godziny 13:00 dnia, w którym zostało złożone zamówienie.
c) anulacje należy kierować na adres e-mail sklep@pierogipolskie.pl

4. Termin i realizacja dostawy

1. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Ich realizacja rozpocznie się niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność. O czasie dostawy Klient każdorazowo jest informowany w trakcie składania zamówienia.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep internetowy https://pierogipolskie.pl/, zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówień lub odmowy ich realizacji w całości lub w części. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego telefonicznie lub mailowo.

5. Dostawa i koszty dostawy

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja dostawy jest wykonana za pośrednictwem firmy kurierskiej Paczkomaty InPost.
2. Dostawa Produktu do Zamawiającego jest odpłatna, chyba że Umowa dostawy stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazane Zamawiającemu w zakładce „Koszty Dostawy” na Stronie Internetowej Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. O czasie realizacji zamówienia, Zamawiający jest informowany podczas wyboru sposobu dokonywana płatności.
4. Koszty dostawy ponosi Zamawiający, chyba, że umowa dostawy stanowi inaczej.
5. Zamawiający ma możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera, celem zweryfikowania poprawności oraz stanu zamówienia.
6. Wszelkie rozbieżności lub uszkodzenia paczki, muszą zostać zwarte w protokole udostępnionym przez kuriera.
7. Sprzedawca nie przewiduje możliwości osobistego odbioru zamówienia.
8. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do czwartku. Czas wysyłki może potrwać do 7dni.

6. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający wszedł w posiadanie towaru, zakupionego na w sklepie internetowym https://pierogipolskie.pl/
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poinformować sprzedającego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres https://pierogipolskie.pl/, zawierając dane podane przy składaniu zamówienia tj.: imię i nazwisko, numer zamówienia, numer telefonu, adres).
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie niezmienionym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiającemu zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia towaru, w przypadku gdy jest on inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca ponownie wszedł w posiadanie zwracanego towaru. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie.
5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego jest wyłączone w przypadku:
a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu, mająca krótki termin przydatności do użycia,
b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta,
c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. Odmowa realizacji zamówień

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
1. Istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie.
2. Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych towarów.
3. Zamawiający nie przestrzega postanowień Regulaminu.

8. Płatności

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), które znajdują się na karcie danego produktu.
2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu w postaci paragonu lub na życzenie Zamawiającego faktury VAT.
3. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest/nie jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
4. Wyboru płatności dokonuje Zamawiający podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
a) płatność internetowa za pomocą systemu Płatności Shoper
b) płatności mobilne BLIK.
5. Sklep obsługuje karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
6. Zamawiający jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia wybierając opcje płatności.

9. Reklamacje i zwroty

1. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, Zamawiający ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym Sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym Zamawiający wszedł w posiadanie towarów. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z pierogipolskie.pl mailowo lub telefonicznie.
2. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.
3. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej https://pierogipolskie.pl/ nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru. Zdjęcia towarów umieszczane w Sklepie internetowym są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich towarów i mogą wystąpić różnice między rzeczywistym wyglądam towaru a jego zdjęciem w Sklepie internetowym.

10. Postanowienia końcowe

1. Klientowi korzystającemu z usług serwisu: https://pierogipolskie.pl/ nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym lub nieprawdziwym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Serwis pierogipolskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.
2. Serwis https://pierogipolskie.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.
3. Dane osobowe:
a) rejestrując się w serwisie https://pierogipolskie.pl/ Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę (portal: https://pierogipolskie.pl/) jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.
b) administratorem Danych Osobowych jest https://pierogipolskie.pl/ Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. z 2016 roku, poz 922) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
c) dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.
d) w razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Zamawiający może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej https://pierogipolskie.pl/ po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. Serwis https://pierogipolskie.pl/ zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.
e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie.
f) Sprzedawca w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać e-maili z prośbą o weryfikację danych klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie https://pierogipolskie.pl/ przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej.
g) Serwis https://pierogipolskie.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących oryginalną witrynę https://pierogipolskie.pl/.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmiany cennika, przepisów prawa lub w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz od daty poinformowania Klientów o zmianie. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia Klienta o braku akceptacji Regulaminu usunie Konto Klienta założone w Sklepie Internetowym. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem aktywnego linku dostępnego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz sporządzić jego wydruk.
4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy, a w innych przypadkach przez sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Każdy Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje odnośnie pozasądowych procedur wskazanych powyżej dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium